Sunday, April 27, 2008

laakh take ki ek baat!

Quote of the day...
Padh likh kar kya karna hai?
ek din to marna hi hai yaar...
char din ki zindagi hai jee le
agle janam nursery se hi shuru karna hai phir ek baar!

- courtesy: my exam afflicted brother of 13 years.

No comments: